Ranking of provincial reporting situation (Oct. 1st, - Dec. 31th, 2015)

2016-02-03

No.

Province

Reported number of cases

1

Jiangsu

33159

2

Guangdong

32813

3

Sichuan

31790

4

Shandong

27756

5

Shanghai

23226

6

Hunan

18693

7

Chongqing

16578

8

Hebei

15130

9

Zhejiang

13888

10

Liaoning

12860