Ranking of provincial reporting situation (July 1st, - September 30th, 2015)

2015-11-16

No.

Province

Reported number of cases

1

Guangdong

28382

2

Sichuan

25874

3

Shandong

20660

4

Jiangsu

17374

5

Shanghai

17022

6

Hunan

14503

7

Hubei

14398

8

Chongqing

13659

9

Zhejiang

11488

10

Fujian

10500